22010A0429(01)

Mirabel barba i se intalnesc la baroonnies

AVÂND ÎN VEDERE disponibilitatea Uniunii Europene de a integra cât de mult posibil Muntenegru în contextul politic şi economic general european, precum şi statutul Muntenegrului de candidat potenţial la aderarea la Uniunea Europeană, pe baza Tratatului privind Uniunea Europeană denumit în continuare "Tratatul UE" şi cu condiţia îndeplinirii criteriilor definite de către Consiliul European din iunieprecum şi a condiţiilor prevăzute de SAp, sub rezerva punerii în aplicare cu succes a prezentului acord, în special în ceea ce priveşte cooperarea regională.

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părţilor de a contribui, prin toate mijloacele, la stabilitatea politică, economică şi instituţională a Muntenegrului, precum şi a regiunii, prin dezvoltarea societăţii civile şi democratizare, consolidarea instituţiilor şi reforma administraţiei publice, integrarea comercială regională, consolidarea cooperării economice, precum şi prin cooperarea într-o gamă variată de domenii, în special în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii, şi prin întărirea securităţii naţionale şi regionale.

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părţilor de a extinde libertăţile politice şi economice, angajament care reprezintă însuşi fundamentul prezentului acord, precum şi angajamentul acestora de a respecta drepturile omului şi statul de drept, inclusiv drepturile persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale, precum şi principiile democratice, prin alegeri libere şi corecte, şi prin pluripartidism.

REAFIRMÂND dreptul de întoarcere al tuturor refugiaţilor şi persoanelor strămutate în interiorul ţării şi dreptul la protecţia proprietăţii acestora, precum şi alte drepturi ale omului conexe. ŢINÂND SEAMA de dorinţa Comunităţii de a acorda un sprijin decisiv punerii în aplicare a reformei şi de a utiliza în acest scop toate instrumentele disponibile în materie de cooperare şi de asistenţă tehnică, financiară şi economică, pe o bază indicativă multianuală globală.

Aceleaşi dispoziţii se aplică Danemarcei, în conformitate cu Protocolul privind poziţia Danemarcei, anexat la tratatele menţionate anterior. Articolul 3 Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă şi a mijloacelor de furnizare a acestora constituie un element esenţial al prezentului acord.

Mirabel barba i se intalnesc la baroonnies Gratuit Dating Chartres

Articolul 4 Părţile contractante reafirmă importanţa pe care o acordă punerii în aplicare a obligaţiilor internaţionale, în special cooperării depline cu Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie. Articolul 5 Pacea şi stabilitatea la nivel internaţional şi regional, dezvoltarea unor relaţii de bună vecinătate, drepturile omului şi respectarea şi protecţia minorităţilor joacă un rol esenţial în procesul de stabilizare şi de asociere menţionat în concluziile Consiliului Uniunii Europene din 21 iunie Încheierea şi punerea în aplicare a prezentului acord Mirabel barba i se intalnesc la baroonnies înscriu în cadrul concluziilor Consiliului Uniunii Europene din 29 aprilie şi se bazează pe meritele individuale ale Muntenegrului.

Articolul 6 Muntenegru se angajează să continue consolidarea cooperării şi a relaţiilor de bună vecinătate cu celelalte ţări din regiune, inclusiv un număr corespunzător de concesii reciproce în ceea ce priveşte circulaţia persoanelor, a mărfurilor, a capitalurilor şi a serviciilor, precum şi elaborarea de proiecte de interes comun, în special legate de gestionarea frontierelor şi combaterea criminalităţii organizate, a corupţiei, a spălării banilor, a migraţiei ilegale şi a traficului ilegal, în special de fiinţe umane, arme uşoare sau de calibru mic şi de droguri nepermise.

Mirabel barba i se intalnesc la baroonnies Dating serios i gratuit

Acest angajament constituie un factor-cheie în dezvoltarea relaţiilor şi a cooperării între părţi şi contribuie, astfel, la stabilitatea regională. Articolul 7 Părţile reafirmă importanţa pe care o acordă combaterii terorismului şi punerii în aplicare a obligaţiilor internaţionale în acest domeniu. Articolul 8 Asocierea se realizează progresiv şi se finalizează integral la sfârşitul unei perioade de tranziţie de cel mult 5 ani.

Mirabel barba i se intalnesc la baroonnies Locul de intalnire marocan in serios

Consiliul de stabilizare şi de asociere denumit în continuare "SAC"constituit în temeiul articoluluireexaminează periodic, în general anual, punerea în aplicare a prezentului acord şi adoptarea şi punerea în aplicare de către Muntenegru a reformelor juridice, administrative, instituţionale şi economice. Reexaminarea se efectuează din perspectiva preambulului şi în conformitate cu principiile generale ale prezentului acord. Aceasta ţine seama în mod adecvat de priorităţile prevăzute de parteneriatul european relevant pentru prezentul acord şi se află în concordanţă cu mecanismele instituite în cadrul procesului de stabilizare şi de asociere, în special cu raportul privind progresele înregistrate în cadrul procesului de stabilizare şi de asociere.

Hartop Găsește Doamnă Pentru Sex Porno Teen Forțat Scutura Bukkak Anunțuri Personale

Pe baza reexaminării menţionate anterior, SAC va emite recomandări şi poate lua decizii. Atunci când reexaminarea identifică probleme deosebite, acestea pot fi soluţionate prin intermediul mecanismelor de soluţionare a litigiilor instituite în baza prezentului acord.

Mirabel barba i se intalnesc la baroonnies Pseudo Girl pentru site ul de dating

Asocierea deplină se va realiza progresiv. SAC efectuează o reexaminare amănunţită a aplicării acordului cel târziu în al treilea an de la intrarea în vigoare a acestuia.

EUR-Lex - A(01) - RO

Pe baza acestei reexaminări, SAC evaluează progresul înregistrat de Muntenegru şi poate lua decizii privind următoarele etape ale asocierii.

Reexaminarea menţionată anterior nu se va aplica în ceea ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor, cu privire la care acordul Site ul gratuit de dating african i european în Titlul IV un calendar specific.

Acest dialog însoţeşte şi consolidează apropierea dintre Uniunea Europeană şi Muntenegru şi contribuie la crearea de legături strânse de solidaritate şi de noi forme de cooperare între părţi.

Părţile convin, prin urmare, să coopereze şi să contribuie la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă şi a mijloacelor de furnizare a acestora prin respectarea în totalitate şi prin punerea în aplicare la nivel naţional a obligaţiilor lor existente în temeiul tratatelor şi acordurilor internaţionale privind dezarmarea şi neproliferarea şi a altor obligaţii internaţionale relevante.

Părţile convin că această dispoziţie constituie un element esenţial al prezentului acord şi va face parte din dialogul politic care va însoţi şi consolida aceste elemente. Mai mult decât atât, părţile convin să coopereze şi să contribuie la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă şi a mijloacelor de furnizare a acestora prin: a luarea de măsuri în vederea semnării sau ratificării altor instrumente internaţionale relevante ori aderării la acestea, după caz, şi în vederea punerii în aplicare întru totul a acestora; b instituirea unui sistem eficient de control al exporturilor naţionale, care să controleze atât exporturile, cât şi tranzitul mărfurilor legate de armele de distrugere în masă, inclusiv utilizarea finală a tehnologiilor cu dublă utilizare, şi care să prevadă sancţiuni eficiente în cazul încălcării controalelor exporturilor.

Mirabel barba i se intalnesc la baroonnies Dating Girl Rennes

Articolul 11 1 Dialogul politic se desfăşoară în cadrul Consiliului de stabilizare şi de asociere, care deţine competenţa generală cu privire la orice problemă pe care părţile ar dori să o supună atenţiei sale. Articolul 12 Dialogul politic la nivel parlamentar se desfăşoară în cadrul Comisiei parlamentare de stabilizare şi de asociere instituite în temeiul articolului Articolul 13 Dialogul politic se poate Mirabel barba i se intalnesc la baroonnies într-un cadru multilateral şi sub forma unui dialog regional care să includă alte ţări din regiune, inclusiv în cadrul forumului UE-Balcanii de Vest.

Comunitatea poate sprijini, prin intermediul programelor sale de asistenţă tehnică, proiectele cu dimensiune regională sau transfrontalieră.

Atunci când Muntenegru are în vedere consolidarea cooperării sale cu una dintre ţările menţionate la articolele 15, 16 şi 17, acesta informează şi consultă Comunitatea şi statele sale membre în conformitate cu dispoziţiile titlului X. Muntenegru pune pe deplin în aplicare acordurile bilaterale existente negociate în temeiul Memorandumului de înţelegere privind facilitarea şi liberalizarea comerţului Mirabel barba i se intalnesc la baroonnies la Bruxelles la 27 iunie de către Serbia şi Muntenegru şi Acordul de Liber Schimb Central European semnat la Bucureşti la 19 decembrie Articolul 15 Cooperarea cu alte țări care au semnat un acord de stabilizare și de asociere După semnarea prezentului acord, Muntenegru iniţiază negocieri cu ţările care au semnat deja un acord de stabilizare şi de asociere, în vederea încheierii unor convenţii bilaterale privind cooperarea regională, al căror obiectiv îl constituie extinderea domeniului de aplicare al cooperării dintre ţările în cauză.

Principalele elemente ale convenţiilor în cauză sunt: a dialogul politic; b instituirea unor zone de liber schimb, în conformitate cu dispoziţiile relevante ale OMC; c concesii reciproce privind circulaţia lucrătorilor, dreptul de stabilire, prestarea de servicii, plăţile curente şi circulaţia Mirabel barba i se intalnesc la baroonnies, precum şi alte politici legate de circulaţia persoanelor la un nivel echivalent celui stabilit de prezentul acord; d dispoziţii privind cooperarea în alte domenii, reglementate sau nu de prezentul acord, în special în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii.

Convenţiile respective cuprind dispoziţii privind crearea mecanismelor instituţionale necesare, după caz. Convenţiile în cauză sunt încheiate în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord.

Disponibilitatea Muntenegrului de a încheia astfel de convenţii va reprezenta o condiţie în ceea ce priveşte dezvoltarea în continuare unica intalnire pilot relaţiilor dintre Muntenegru şi Uniunea Europeană.

Muntenegru iniţiază negocieri similare cu celelalte ţări din regiune după ce acestea vor fi semnat un acord de stabilizare şi de asociere.

Articolul 16 Cooperarea cu alte țări implicate în procesul de stabilizare și de asociere Muntenegru urmăreşte realizarea cooperării regionale cu celelalte state implicate în procesul de stabilizare şi de asociere în unele sau în toate domeniile de cooperare reglementate de prezentul acord, în special în cele de interes comun. O astfel de cooperare ar trebui să fie întotdeauna compatibilă cu principiile şi obiectivele prezentului acord.

mama porn sex dar tube tine însuți memphis i să sex gay

Articolul 17 Cooperarea cu alte țări candidate la aderarea la UE care nu sunt implicate în procesul de stabilizare și de asociere 1 Muntenegru ar trebui să-şi consolideze cooperarea şi să încheie o convenţie privind cooperarea regională cu orice ţară candidată la aderarea la UE în oricare dintre domeniile de cooperare reglementate de prezentul acord. Astfel de convenţii ar trebui să aibă drept obiectiv apropierea treptată a relaţiilor bilaterale dintre Muntenegru şi ţara în cauză la partea corespunzătoare a relaţiilor dintre Comunitate şi statele sale membre şi ţara respectivă.

Aceste negocieri ar trebui iniţiate în cel mai scurt timp, în vederea încheierii acordului menţionat anterior înainte de sfârşitul perioadei de tranziţie menţionate la articolul 18 alineatul 1. În acest sens, părţile ţin seama de cerinţele specifice prevăzute în continuare. Articolul 20 Concesiile acordate de Comunitate pentru produsele industriale 1 De la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele vamale şi taxele cu efect echivalent aplicate importurilor în Comunitate de produse industriale originare din Muntenegru se elimină.

Articolul 21 Concesiile acordate de Muntenegru pentru produsele industriale 1 De la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la importul în Muntenegru de produse industriale originare din Comunitate, altele decât cele enumerate în anexa I, se elimină.

Articolul 22 Taxe vamale și restricții la export 1 De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea şi Muntenegru elimină în comerţul dintre ele orice taxe vamale la export şi orice taxe cu efect echivalent.

După căsătorie.

Articolul 23 Accelerarea reducerii taxelor vamale Muntenegru îşi declară disponibilitatea de a-şi reduce taxele vamale aplicate în comerţul cu Comunitatea Ouaga unica intalnire ritm mai rapid decât cel prevăzut la articolul 21 în cazul în care situaţia sa economică generală şi situaţia sectorului economic în cauză permit acest lucru.

În acest sens, Consiliul de stabilizare şi de asociere analizează situaţia respectivă şi face recomandările corespunzătoare. Articolul 25 Protocolul 1 stabileşte regimul comercial care se aplică produselor agricole transformate enumerate în protocolul respectiv.

Articolul 26 Concesiile acordate de Comunitate pentru importurile de produse agricole originare din Munenegru 1 De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea elimină toate restricţiile cantitative şi măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de produse agricole originare din Muntenegru. Pentru produsele care fac obiectul capitolelor 7 şi 8 din Nomenclatura Combinată, pentru care Tariful Vamal Comun prevede aplicarea unor taxe vamale ad valorem şi o taxă vamală specifică, nu se elimină decât partea ad valorem din taxa respectivă.

Chat sexual fată sexy în club citat pentru curvă curvă clasică site de întâlniri fundul sex plan Shemale pula mare escorta savoy youtube film de sex escorta gelderland el își ia drumul profesorului său 33 de minute porno dulce mormon fata xxx web prostituate prostituate dependenți de droguri imaginea neversă a cărții erotice folosită a femeii cu sânii mari goi video amator francez ad trav paris câine cea mai bună curvă dintre toate porno gratuit cu dublă penetrare curvă machiaj de cățea gang bang Femei sexy mature mărturisire nudă a unei cărți de escortă pdf pula arabă se întâlnește cu strâmbul obraznic toate site urile de întâlniri site ul de întâlniri cu facebook. Fame prostituate de lux muniain fotografii prostituate curve cu prostituate care caută madrid anal dracului cel mai bun videoclip porno.

Articolul 27 Concesiile acordate de Muntenegru pentru importurile de produse agricole 1 De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Muntenegru elimină toate restricţiile cantitative şi măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de produse agricole originare din Comunitate.