4 povești din Burkina Faso: crocodilul, prietenul omului

Omul in cautarea unui om Burkina, EUR-Lex - PC - RO

Dispozițiile prezentului capitol se aplică comerțului cu mărfuri între părți. Articolul 6 Reguli de origine 1. În cel mult cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, părțile vor elabora noi reguli de origine, având drept obiectiv simplificarea conceptelor și metodelor utilizate pentru a stabili originea, în raport cu obiectivele de dezvoltare ale regiunii Africii de Vest și în conformitate cu procesul de integrare al Uniunii Africane.

În acest cadru, părțile vor ține seama de dezvoltarea tehnologică, procesele de producție și toți ceilalți factori pertinenți care ar putea să necesite modificări ale protocolului privind regulile de origine. Orice modificare sau revizuire a regulilor de origine menționate la alineatul 1 se va face printr-o decizie a Consiliului mixt al APE.

Articolul 7 Taxe vamale 1.

un bărbat din Brașov care cauta Femei divorțată din Sighișoara Intalnirea cu Lannion cu o singura femeie

Taxe vamale înseamnă prelevările sau impunerile de orice natură, inclusiv orice tip de Site de intalnire gratuita Toulouse sau de supliment impuse în cadrul importului sau exportului de mărfuri; nu sunt incluse: a taxele sau alte plăți percepute interne impuse în conformitate cu articolul 35; b măsurile antidumping, compensatorii sau de protecție aplicate în conformitate cu capitolul 2; c redevențele sau alte plăți percepute în conformitate cu articolul 8 privind redevențele și alte impuneri.

Pentru fiecare produs, taxa vamală de bază la care trebuie să se aplice reducerile succesive prevăzute în acord este cea efectiv aplicabilă în ziua intrării în vigoare a acordului. Articolul 8 Redevențe și alte impuneri Redevențele și alte impuneri menționate la articolul 7 fac obiectul unor tarife specifice ce corespund valorii reale a serviciilor prestate și nu trebuie să constituie un mijloc indirect de protecție a produselor naționale sau o impozitare cu caracter fiscal percepută pentru importuri sau exporturi.

Articolul 9 Statu-quo 1.

Un român a fost răpit de persoane înarmate în Burkina Faso. Cine este bărbatul răpit - REACŢIA MAE

Nu se va introduce nicio taxă vamală nouă la import pentru produsele vizate de liberalizare între părți, iar taxele aplicate în prezent nu se vor majora de la data intrării în vigoare a acordului. Fără a aduce atingere alineatului 1în cadrul finalizării instituirii unui tarif exterior comun al CEDEAO, regiunea Africii de Vest va putea să își revizuiască până la 31 decembrie taxele vamale de bază care se aplică mărfurilor originare din Uniunea Europeană în măsura în care impactul general al acestor taxe nu depășește impactul rezultat din taxele menționate în anexa C.

Consiliul mixt ale APE modifică anexa C în consecință. Articolul 10 Eliminarea Omul in cautarea unui om Burkina vamale la import 1. Produsele originare din Africa de Vest sunt importate în Uniunea Europeană fără taxe vamale, astfel cum sunt definite la articolul 7, cu excepția produselor indicate și în condițiile definite în anexa B. Regiunea Africii de Vest reduce și elimină treptat taxele vamale, astfel cum sunt definite la articolul 7, aplicabile produselor originare din Uniunea Europeană urmând calendarul care figurează în anexa C.

Articolul 11 Resurse autonome ale comunităților economice regionale din Africa de Vest În temeiul prezentului acord, părțile sunt de acord cu menținerea mecanismului de finanțare autonomă a organizațiilor vest-africane responsabile cu integrarea regională CEDEAO și UEMOA până la crearea unui nou mod de finanțare.

Articolul 12 Modificarea angajamentelor tarifare ale Africii de Vest și politicile sectoriale comune ale regiunii Africii de Vest 1. Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 10 privind eliminarea taxelor vamale din regiunea Africii de Vest, date fiind nevoile speciale ale acesteia în materie de dezvoltare, în special necesitatea de a-și susține politicile sectoriale comune, Africa de Vest poate decide, după obținerea unui acord în cadrul Consiliului mixt al APE, modificarea nivelului taxelor vamale fixate în anexa C care se aplică mărfurilor originare din Uniunea Europeană la importul lor în Africa de Vest.

Clasificarea site urilor gratuite de dating Cele mai populare site uri de dating din Quebec

În acest scop, Consiliul mixt al APE adoptă o decizie în termen de șase 6 luni de la sesizarea părții europene. Modificările aduse angajamentelor tarifare sunt menținute doar atât timp cât este necesar pentru a răspunde nevoilor speciale ale Africii de Vest în materie de dezvoltare. Articolul 13 Taxe la export 1. Nu se va introduce nicio nouă taxă la export sau impunere cu efect echivalent, nici nu se vor majora taxele deja aplicate în schimburile comerciale dintre părți, de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Taxele la export sau impunerile cu efect echivalent nu vor fi mai mari decât taxele aplicate mărfurilor similare exportate către toate celelalte țări care nu sunt părți la prezentul acord. În situații excepționale, dacă Africa de Vest poate justifica nevoi specifice de venituri, de promovare pentru o industrie incipientă sau de protecție a mediului, ea poate să introducă, cu titlu temporar și în urma consultării Uniunii Europene, taxe la export sau impuneri cu efect echivalent asupra unui număr limitat de mărfuri suplimentare sau să majoreze impactul celor existente.

caut amant gătaia Dating site pentru profesia liberala

Părțile convin să revizuiască dispozițiile prezentului articol în cadrul Consiliului mixt al APE în conformitate cu clauza de revizuire din prezentul acord, ținând cont pe deplin de impactul acestora asupra dezvoltării și diversificării economiei Africii de Vest.

Articolul 14 Circulația mărfurilor 1. Mărfurile originare de la una dintre părți fac obiectul taxelor vamale o singură dată pe teritoriul celeilalte părți. Ele pot circula liber pe teritoriul celeilalte părți fără a face obiectul unor taxe vamale suplimentare.

Site ul datand pasiunea Dating site cu profesie

În vederea aplicării dispozițiilor alineatului 1regiunea Africii de Vest beneficiază de o perioadă de tranziție de cinci 5 ani, cu începere la data intrării în vigoare a acordului, pentru introducerea unui regim de liberă practică. Acest termen poate fi revizuit în funcție de rezultatele reformelor de tranziție fiscale pe care regiunea Africii de Vest trebuie să le realizeze în cooperare cu Uniunea Europeană. În acest scop, părțile evaluează periodic implementarea acestor reforme.

Părțile cooperează pentru a facilita circulația mărfurilor și a simplifica procedurile vamale, în conformitate cu dispozițiile de la capitolul 5 referitor la facilitarea comerțului.

4 povești din Burkina Faso: crocodilul, prietenul omului

Articolul 16 Clauza CNF 1. Părțile își reafirmă angajamentul față de clauza de abilitare. Uniunea Europeană va acorda Africii de Vest tratamentul tarifar mai favorabil pe Omul in cautarea unui om Burkina îl va acorda unei părți terțe dacă Uniunea Europeană devine parte la un acord preferențial cu această parte terță după semnarea prezentului acord. Pentru acest calcul se vor utiliza datele oficiale ale OMC privind principalii exportatori mondiali de mărfuri excluzându-se comerțul din interiorul Uniunii Europene și ale Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială ONUDI pentru valoarea adăugată în domeniul producției.

În cazul în care Africa de Vest obține din partea partenerului comercial menționat la alineatul 3 un tratament substanțial mai favorabil decât acela oferit de Uniunea Europeană, părțile vor iniția consultări și vor lua o hotărâre împreună cu privire la punerea în aplicare a dispozițiilor alineatului 3.

Părțile sunt de acord să soluționeze orice litigiu privind interpretarea sau aplicarea prezentului articol prin inițierea de consultări de bună-credință, în scopul de a se ajunge la o soluție satisfăcătoare pentru ambele părți.

Dispozițiile prezentului capitol nu pot fi interpretate ca obligând părțile să își acorde reciproc tratamente preferențiale care ar fi aplicabile în virtutea apartenenței uneia dintre părți la un acord preferențial cu o parte terță, la data intrării în vigoare a prezentului acord. Articolul 17 Dispoziție specială privind cooperarea administrativă 1.

Părțile convin asupra importanței cruciale a cooperării administrative pentru punerea în aplicare și controlul tratamentului preferențial acordat prin prezentul capitol și se angajează să combată neregulile și frauda în domeniul vamal și în domeniile conexe.

Suspendarea Omul in cautarea unui om Burkina trebuie comunicată fără întârziere Comitetului mixt de punere în aplicare a APE. Acestea nu depășesc o perioadă de șase 6 luni, care poate fi reînnoită. Suspendările temporare se comunică imediat după adoptarea lor în cadrul Comitetului mixt de punere în aplicare a APE.

Ele fac obiectul unor consultări periodice în cadrul Comitetului mixt de punere în aplicare a APE, în special în vederea abrogării de îndată ce condițiile de aplicare încetează să mai existe. Odată cu informarea Comitetului mixt de punere în aplicare a APE prevăzută la alineatul 4 litera a din prezentul articol, partea în cauză publică o comunicare adresată importatorilor în jurnalul său oficial.

Medicul care a fost în moarte clinică. Ada Calciu: Ca medic, nu-mi pot explica faptul că trăiesc

Obiectivele prezentului capitol sunt stabilirea condițiilor în care cele două Omul in cautarea unui om Burkina vor putea să adopte măsuri de protecție comercială în cadrul efortului lor de dezvoltare a comerțului cu mărfuri între ele, cu derogare de la dispozițiile articolelor 9, 10 și 34 din prezentul acord. Părțile se vor asigura ca măsurile adoptate în temeiul dispozițiilor din prezentul capitol să nu depășească ceea ce este necesar pentru a preveni sau a remedia situațiile descrise aici.

Articolul 20 Măsuri antidumping și compensatorii 1. Niciuna dintre dispozițiile prezentului acord nu poate să împiedice Uniunea Europeană sau statele din Africa de Vest, care acționează individual sau colectiv, să adopte măsuri antidumping sau compensatorii, în conformitate cu acordurile OMC pertinente, în special Acordul OMC referitor la punerea în aplicare a articolului VI din GATT și Acordul OMC referitor la subvenții și măsuri compensatorii.

În vederea aplicării prezentului articol, originea este stabilită în funcție de regulile de origine nepreferențiale ale părților, pe baza dispozițiilor Acordului OMC privind regulile de origine. Situația deosebită a țărilor în curs de dezvoltare din regiunea Africii de Vest va fi luată în considerare atunci când se are în vederea aplicarea unor măsuri antidumping sau compensatorii. Înainte de a institui măsuri antidumping sau compensatorii definitive, părțile vor examina Omul in cautarea unui om Burkina unor soluții constructive, astfel cum sunt prevăzute în acordurile OMC relevante.

În special, autoritățile însărcinate cu ancheta vor putea să organizeze consultări adecvate în acest scop.

52014PC0576

Taxele antidumping sau măsurile compensatorii vor fi în vigoare doar atât timp cât este necesar și în măsura în care este necesar pentru a compensa dumpingul sau subvențiile care cauzează prejudiciul.

Niciun produs originar din una dintre părți, importat pe teritoriul celeilalte părți, nu va fi supus în același timp unor taxe antidumping și unor taxe compensatorii în vederea remedierii uneia și aceleiași situații rezultate dintr-un dumping sau din subvenții la export.

Părțile garantează că măsurile antidumping sau compensatorii pentru unul și același produs nu se pot aplica simultan la nivel național, pe de o parte, și la nivel regional sau subregional, pe de altă parte. Părțile convin, fiecare în ceea ce o privește, să instituie o instanță unică de control judecătoresc, inclusiv la nivelul contestațiilor.

femei frumoase din Oradea care cauta barbati din Alba Iulia Caut singure fete din Drobeta Turnu Severin

Hotărârile acestei instanțe unice trebuie să producă efecte pe teritoriile tuturor statelor în care este aplicabilă măsura contestată. Dispozițiile prezentului articol se aplică tuturor anchetelor deschise după intrarea în vigoare a prezentului acord. Dispozițiile prezentului articol nu se supun dispozițiilor mecanismului de soluționare a litigiilor din prezentul acord.

Articolul 21 Măsuri de salvgardare multilaterale 1. Sub rezerva dispozițiilor prezentului articol, nicio dispoziție a prezentului acord nu ar împiedica una dintre părți să adopte măsuri excepționale pe Omul in cautarea unui om Burkina limitată, în conformitate cu articolul XIX din Acordul General pentru Tarife și Comerț GATT dinAcordul privind măsurile de salvgardare și articolul 5 din Acordul OMC privind agricultura.

Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului 1 și ținând cont de obiectivele generale de dezvoltare ale prezentului acord și de dimensiunea redusă a economiilor statelor din Africa de Vest, Uniunea Europeană va exclude importurile provenite din statele din Africa de Vest de la orice măsuri adoptate în conformitate cu articolul XIX din GATTcu Acordul privind măsurile de salvgardare și cu articolul 5 din Acordul OMC privind agricultura.

Dispozițiile alineatului 3 se aplică timp de cinci 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului Omul in cautarea unui om Burkina. Cel târziu www i contact com intalnire femeie vaduve o sută douăzeci de zile înainte de încheierea acestei perioade, Consiliul mixt al APE reexaminează aplicarea dispozițiilor respective având în vedere nevoile de dezvoltare ale statelor din regiunea Africii de Vest pentru a stabili dacă este necesar să se prelungească aplicarea Omul in cautarea unui om Burkina cu o perioadă suplimentară.

Articolul 22 Măsuri de salvgardare bilaterale 1. Sub rezerva dispozițiilor prezentului articol, o parte poate să adopte măsuri de salvgardare limitate ca durată, care derogă de la dispozițiile articolelor 9 și Măsurile de salvgardare menționate la alineatul 1 pot fi adoptate atunci când un produs originar din una dintre părți este importat pe teritoriul celeilalte părți în cantități atât de importante și în astfel de condiții încât cauzează sau amenință să cauzeze: a un prejudiciu grav industriei interne producătoare de produse similare sau de produse direct concurente pe teritoriul părții importatoare; b disfuncționalități într-un sector al economiei, în special în cazul în care aceste disfuncționalități produc dificultăți sau probleme sociale majore care ar putea cauza o deteriorare gravă a situației economice a părții importatoare sau c perturbări ale piețelor de produse agricole similare sau direct concurente[1] sau ale mecanismelor care reglementează acele piețe.

Măsurile de salvgardare vizate de prezentul articol nu depășesc ceea ce este necesar pentru a remedia sau preveni prejudiciul grav sau disfuncționalitățile, astfel cum sunt descrise la alineatele 24 și 5. Măsurile de salvgardare respective ale părții importatoare pot să constea în una sau mai multe dintre următoarele măsuri: a suspendarea oricărei noi reduceri a nivelului taxei vamale la import pentru produsul în cauză, astfel cum este prevăzută de prezentul acord; b majorarea taxei vamale pentru produsul în cauză până la un nivel care să nu depășească taxa vamală aplicată celorlalți membri ai OMC, precum și c introducerea de contingente tarifare pentru produsul în cauză.

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatele 1 - 3 din prezentul articol, în cazul în care un produs originar din unul sau din mai multe state din Africa de Vest este importat în una sau mai multe regiuni ultraperiferice ale Uniunii Europene în cantități atât de importante și în astfel de condiții încât cauzează sau riscă să cauzeze una dintre situațiile descrise la alineatul 2 literele ab și c de mai sus, Uniunea Europeană poate să adopte măsuri de supraveghere sau de salvgardare, limitate la regiunea sau la regiunile în cauză, în conformitate cu procedurile prevăzute la alineatele 6 - 11 din prezentul articol.

Măsurile de salvgardare menționate la prezentul articol vor fi menținute doar pentru perioada necesară pentru a remedia sau a preveni un prejudiciu grav sau disfuncționalitățile descrise la alineatele 24 și 5 de mai sus. Măsurile de salvgardare menționate la prezentul articol vor fi aplicate pentru o perioadă care nu depășește patru 4 ani.

Omul senior se intalne te cu Aveyron femei singure din București care cauta barbati din Craiova

În cazul în care circumstanțele care justifică instituirea măsurilor de salvgardare continuă să existe, aceste măsuri pot fi prelungite cu o perioadă suplimentară de patru 4 ani. Măsurile de salvgardare menționate Omul in cautarea unui om Burkina prezentul articol care depășesc un 1 an vor fi însoțite de un calendar clar care prevede eliminarea lor treptată până cel târziu la sfârșitul perioadei stabilite.

Exceptând circumstanțele excepționale aprobate de Comitetul mixt de punere în aplicare a APE, nicio măsură de salvgardare menționată la prezentul articol nu se poate aplica unui produs care a făcut deja obiectul unei astfel de măsuri, timp de cel puțin un 1 an de la data expirării măsurii respective.

Pentru punerea în aplicare a alineatelor de mai sus, se aplică următoarele dispoziții: a în cazul în care o parte consideră că există una dintre circumstanțele prevăzute la alineatele 24 și 5aceasta informează de îndată Comitetul mixt de punere în aplicare a APE cu privire la acest lucru; b Comitetul mixt de punere în aplicare a APE poate formula recomandările necesare pentru remedierea circumstanțelor apărute.

Atunci când circumstanțe excepționale impun luarea unor măsuri imediate, partea importatoare în cauză, Uniunea Europeană sau Africa de Vest, după caz, poate adopta, cu titlu provizoriu, măsurile prevăzute la alineatele 34 și 5 fără a respecta cerințele de la alineatul Aceste măsuri pot fi luate pentru o perioadă maximă de o sută optzeci de zile în cazul în care măsurile sunt adoptate de Uniunea Europeană și de două sute patruzeci de zile în cazul în care măsurile sunt adoptate de Africa de Vest sau în cazul în care măsurile luate de Uniunea Europeană sunt limitate la una sau mai multe dintre regiunile sale ultraperiferice.

Durata acestor măsuri provizorii este socotită ca o parte a perioadei inițiale și a oricărei prelungiri menționate la alineatele 7 și 8 din prezentul articol. La adoptarea acestor măsuri provizorii, se ține cont de interesele tuturor părților implicate.

Omul care le vorbește elefanților

Partea importatoare în cauză informează cealaltă parte și sesizează de îndată Comitetul mixt de punere în aplicare a APE în vederea examinării chestiunii. Dacă o parte importatoare supune importul unui produs unei proceduri administrative care are drept scop furnizarea rapidă de informații privind evoluția fluxurilor comerciale care pot provoca problemele menționate la prezentul articol, ea informează fără întârziere Comitetul mixt de punere în aplicare a APE.

Acordurile OMC nu vor fi invocate în scopul de a împiedica o parte să adopte măsuri de salvgardare în conformitate cu dispozițiile prezentului articol. Articolul 23 Clauză privind industriile incipiente 1.

Africa de Vest poate să suspende temporar reducerea nivelului taxei vamale sau să majoreze nivelul taxei vamale până la un nivel care să nu îl depășească pe cel al taxei vamale aplicate celorlalți membri ai OMC, în cazul în care un produs originar din Uniunea Europeană este importat, în urma unei reduceri a nivelului taxei vamale, pe teritoriul său în cantități atât de importante și în astfel de condiții încât amenință instaurarea unei industrii incipiente sau cauzează sau riscă să cauzeze disfuncționalități unei industrii incipiente care produce produse similare sau direct concurente.

Aceste măsuri pot fi luate pentru o perioadă maximă de două sute de zile. Durata acestor măsuri provizorii este socotită Facebook femeie datand o parte a perioadei menționate la alineatul 3 din prezentul articol.

Omul 'destept' se ocupa imediat de cauza patrunderii apei, o anihileaza si apoi scoate apa din casa. Tarile din UE, care i-au marie decizii, actioneaza in pripa, ca 'prostul' din exemplul de mai sus, adica se ocupa febril, pe apucate, populist, de 'efect', nu de 'cauza'. Aceste tari diriguitoare in UE ar trebui, daca ar fi 'destepte' si cinstite, sa convina rapid asupra unei strategii, in cadrul NATO, de distrugere rapida a statului islamic ISIScare contamineaza vertiginos lumea civilizata. Criza din Jugoslavia, in care mureau zecidemii de oameni si milioane erau izgoniti din casele lor, intre altele si din motive religioase, a fost rezolvata ferm si practic imediat numai prin interventia fortei militare conduse de SUA, in special prin atacurile aeriene.

Africa de Vest informează Uniunea Europeană și sesizează de îndată Comitetul mixt de punere în aplicare a APE în vederea examinării chestiunii. Acest măsuri pot fi aplicate timp de maximum opt 8 ani.