Buridan 1 - Margareta de Bourgogne

Cauta i in mod special pentru menaja Burgundia

More Horia Bãdescu: Blaga Farcaº: Începutul ºi sfârºitul Universului N u pprea ººtiu dde uunde ssã îîncep PPreziceam aacolo ccã-mmi vvoi fface ne-aamici ddin aamicii cãºuiitorii, dar îîncheiam optimist ccu ssperanþa ccã mmãcar uunii ddintre ei sse vvor llecui.

Charles de Gaulle

În ccele cce uurmeazã, îîncerc ssã ffiu cceva mai sserios, ddar nnu ººtiu ddacã vvoi rreuºi, subiectul sse ppreteazã aatât dde bbine lla bãºcãlie SSperanþa ccu llecuirea rrãmâne însã ººi jjustificã ººi îîncercarea dde aacum. Atunci ccând rrevista aa ppornit lla ddrum, s-aa pplecat eexplicit ccu ffireasca rregulã dde a ffolosi îîntocmai llimba rromânã aaºa ccum este eea nnormatã dde AAcademie. A m îînsã oo mmare pproblemã personalã: ca ººii-uul îîmi pprovoacã urticarie!

EE aatât dde aartificialã ºi aa ddevenit aatât dde ffrecventã cconstrucþia asta ccã ssimt ffurnici îîn uurechi aatunci ccând o aaud. MMi-ee mmai aantipatic ca ººii-uul ddecât cacofonia ppe ccare oo eevitã, mmai aales ccã, de ccele mmai mmulte oori, cconjuncþia care conjuncþie? AAm început ssã îîmpart llumea în caºiiºtii ºi necaºiiºtii.

Îi aasociez ppe pprimii, rrisc a mmulta ooarã, ccu llenea, cu aautomatismul vverbal — nnumai ccã ssunt pparcã tot mmai mmulþi aaceºtia.

CCâtã vvreme ca ººii-ul va ffi ttolerat, vvoi mmai aavea oo ººansã, dacã —— DDoamne aapãrã ººi ppãzeºte! OO mmãrturisesc dde aacum, nesumeþindu-mmã, cci ddoar îînvins dde eventuala eevoluþie caºiistã a llimbii ºi aalergic lla nnesuferita ssintagmã C âteva pprecauþii, cca nnu ccumva caºiiºtiiii sã mmã aacuze dde Intalnirea femeii in Tunisia ºtie cce.

Am îîncheiat ttot aagresiv. Reproducerea oricãrui articol se face numai cu acordul autorului ºi precizarea sursei. Anul VVI Nr. N oi ccredem ddin pparte-nne ccã ddilema aaceasta [dacã îîntreaga nnaþiune eeste ccoruptã ssau nu, nn.

Înainte dde aa ppune ddeci oo aasemenea ddilemã, zziarul guvernamental aar ttrebui ssã iizoleze ppe ccale llogicã elementele cce ddau ttonul vvieþii ppublice, ffactorii rreali ai mmiºcãrii ppolitice, ººi ssã ccerceteze mmai dde-aaproape teascul ccare sse aaplicã aasupra aacestor eelemente. Se ººtie îînainte dde ttoate ccã aadevãrata nnaþiune, patru ddin ccinci ppãrþi aale ppoporului nnostru, nnu iia pparte la vviaþa ppublicã, aa Cauta i in mod special pentru menaja Burgundia ssarcine lle ppoartã îînsã mmai greu ddecât ooricine aaltul.

AAceste ppatru ddin ccinci ppãrþi sunt ssãtenii, ccare îîn aadevãr nn-aau nnimic ccomun cu dd-nnii AAceste elemente pparazite, llipsite dde mmerit, dde aavere, dde ºtiinþã, ssunt sstrâns llegate îîntre eele pprin ccomunitatea nulitãþii llor, iinvidia îîi uuneºte ccontra ooricãrui mmerit adevãrat, ssãrãcia îîi sstruneºte ººi-ii þþine uuniþi ccontra þþãrii legale, ccare sse zzvârcoleºte nneputincioasã ssub ttorturile teascului eelectoral.

MMiile dde ffuncþii aadministrative ººi sutele dde ffuncþii jjudecãtoreºti, ttoate aamovibile, ssunt puse îîn mmiºcare îîntr-uun ssingur sscop, ppentru aa sstoarce voturile þþãrii llegale. SSe îînþelege ccã Dating Woman Asia aalegãtor îîºi are iinteresele ssale mmateriale. DDe ffiecare ddin aaceste interese aatârnã ccâte uun ffir aal mmaºinii aadministrative. De-oo zzice aalegãtorul nnu, ccurentul eelectric aal mmaºinii izbeºte îîn aacel iinteres ººi-ii uucide ssâmburele vvital, de-oo zzice dda, îîºi ppoate vvedea îîn lliniºte dde ttreabã.

Nu pputem aaºtepta îînsã dde lla ooameni —— ººi ooameni suntem ttoþi —— cca, ppentru uun iinteres ggeneral ccare nnu poate ffi ppriceput ddecât pprin rreflecþie, ssã-ººi ppunã zzilnic în ppericol eexistenþa llor ººi aa ccopiilor llor, cca aaceia ccare n-aau nnimic dde ppierdut. AAbia oo aavere ffoarte îîntemeiatã, care nnu ppoate aatârna îîn nniciun cchip dde iiubirea ssau ura aadministraþiei, îîl fface ppe oom ccapabil, îîn RRomânia, de-aa sse oopune ffãþiº gguvernului.

DDar aacei ccare, îîntr-uun chip oori îîntr-aaltul, ccatã ssã mmunceascã ppentru aa sse þþine deasupra aapei nnu-ººi vvor ccrea dde bbuna llor vvoie ppiedici zilnice iintereselor llor, ppiedici ppersonificate îîn subprefecþi vviþioºi, maiori ccocoºaþi dde gardã ccivicã ººi aalþi monºtri ddin rregnul organic aal ccelor ce nn-aau nnimic de ppierdut ººi ttotul de ccâºtigat. A r mmai rãmâne oo cale ppentru ca þþara ssã zzvârle ccât colo ppe ppatrioþii ccare oo gguverneazã: oo mmiºcare violentã.

DDar aaceasta aar cconstitui ttotdeauna uun pericol iinternaþional ººi þþara llegalã ee pprea ppatrioticã pentru aa aapuca oo aasemenea ccale. CCând eelementele roºii ssunt îîn oopoziþie, aatunci aaltceva. DDar bbatã rãzboiul lla uuºã, ddar vvie ppieirea aa ddoua zzi, ppuþin lle pasã ppatrioþilor dde mmeserie.

DDin ccontra, sse ppun îîn înþelegere ccu sstrãinãtatea cca ssã rrãstoarne gguvernul, cãci ccând ddumnealor nnu ssunt lla pputere oorice mmijloc de-aa pparveni ee bbun, cchiar aameninþãri dde aasasinare adresate ccapului sstatului.

Tiimpul, 20 ffebruarie Toate-ss vvechi ººi nnouã ttoate LLa ffel, oo ccarte aa ddlui Mihai EEpure, Dor dde SSakura, a ffost fãcutã ccunoscutã ccititorului în lluna mmai dde cãtre ccolegul dde ddiplomaþie aal aautorului, pprietenul vechi ººi cconstant aal rrevistei, ddl IIon PPãtraºcu. CCei trei aau ffost îînsoþiþi ººi aacompaniaþi lla ppian dde ddna Maria CCalleya, iiar îîntâlnirea aa ffost ppigmentatã dde aranjamentele fflorale iikebana aale ddnei PPaula FFulga.

Meritã aamintite ccâteva ddintre ccãrþile ccelor doi sscriitori pprezenþi lla îîntâlnire. Corneliu OOstahie: BalansReciifExperiienþe ppe ssufletul vviiuExiistenþa dde pprobãOchiiii ccorbuluii PPoeMuzzeul straniiuCliinamen - ttoate aacestea ffiind vvolume de vversuri, uultimele ddouã ffiind antologii, Artiiºtii, aateliiere, ggaleriiii Ghiid ffacultatiiv dde îîncântat ppriiviireaMartor vviizzual - ccriticã de aartã.

Mihai EEpure: Japoniia, iikebana dde ggânduriiEºafodul ddiin BBosforAmurg lla PPariisDiin CCarpaþii ppânã lla FFujiiTeroriismul iinternaþiionalEvantaiie lliiriiceAproape de ssoare rrãsareCauta i in mod special pentru menaja Burgundia dde RRusaliiiiDestiin ººii ppãtiimiireDor dde SSakuraNeamurii ffãrã zzestreSamuraiiul dde ppe AArgeºDemiisiia ddiin vviiaþãRiicºa ccu vviiseJaponiia, llacriimã ººii sstea - rromane, eseuri, aarticole, vversuri inclusiv hhaikuuri.

Cauta i in mod special pentru menaja Burgundia

D acã GGandhi mmi-aa ffost model spiritual încã din anii tinereþii, atunci ce rol a jucat Bertrand Russell pentru mine? Poate de model, de filosof cu convingeri ferme, exponent al burgheziei înalte, care a pus totul sub semnul întrebãrii ºi a devenit un obiectant conºtient.

Un enciclopedist, un geniu renascentist, un bãrbat care a sondat limitele extreme ale gândirii umane, iar ca practician a fost un organizator, printre altele, al Tribunalului Russell, din care am fãcut cândva ºi eu parte. Russell mi-a fost suficient de apropiat pentru a-mi servi de model, chiar dacã la un nivel cu mult superior. Daþi-mi voie sã mã raportez la Russell ºi în mod critic, aºa cum am fãcut-o în prefaþa uneia dintre cãrþile sale, Despre om, viitor ºi pace.

Cauta i in mod special pentru menaja Burgundia

El ne vorbeºte din ultimul secol, din secolul blestemat, secolul XX cel pierdut. El ne vorbeºte din Anglia, din tabãra unuia dintre partidele cele mai reci ºi mai ideologizate de Rãzboiul Rece, dintr-o perioadã de îngheþ, în Bineînþeles cã mesajul sãu e colorat de timp ºi spaþiu, de context, ca orice text, dar îl putem citi ºi în afara contextului dat, apreciind conþinutul sãu mai general. Dupã cum spune el, unele dintre ideile sale sunt concepute pentru termen scurt, altele, cu adevãrat, pentru termene lungi.

Cauta i in mod special pentru menaja Burgundia

Cititorul nu are nevoie de un ghid pentru a parcurge aceastã carte. Argumentaþia curge fluent, purtatã de fraza sa precisã, elegantã, uneori înþepãtoare, alteori cu tentã de umor sau mieroasã.

Câtã naivitate! Ca Vietnameza Dating Site alþii, ºi ei au uitat cã rãzboaiele nucleare depãºesc pragul general acceptat.

Aproape orice devine posibil, Vietnam, Golf, Yugoslavia, toate sunt rãzboaie cât de cât posibil de conceput, câtã vreme nu sunt nucleare.

Buridan 1 - Margareta de Bourgogne

Naivitatea lor se risipeºte însã rapid. Aceºti oameni erau obiºnuiþi sã mãsoare prestigiul în numãrul de milioane de oameni þinuþi în lanþurile colonialismului. Acel criteriu fiind în descreºtere, au gãsit repede altul care sã-l înlocuiascã: bomba atomicã, bomba cu hidrogen, la fel de insensibili la efectele bombelor, pe cât de indiferenþi fuseserã faþã de colonialism.

Cauta i in mod special pentru menaja Burgundia

Tãcere oontologicã. CCãci FFiinþaexistând nnu eeste nnimic aaltceva decât FFiinþa cchemându-sse eea îînsãºi lla eexistenþã, Fiinþa vvorbindu-ººi ttimpul. A ccuvânta îînseamnã ppentru FFiinþã rregãsirea de ssine, iieºirea ddin aatotputernicia ppre-ccuvântului, din vvirtualitatea aatotcuprinzãtoare, îîn ccare sse ssitueazã toate pposibilele VVerbului, aaºa ccum aa ccrea llumea implicã ppãrãsirea ffiinþãrii ppentru ddevenire, ddobândirea, în dde eea îînsãºi, aa cconºtiinþei bbinelui ººi rrãului, a Dating femei cu dizabilita i ººi aa nnefiinþei, îînþeleasã cca llimitã aa llumii fenomenale.

Istoria Angliei 1 - Andre Maurois

A ccuvânta aaduce eeului lliric ttrãirea ddureroasã, disperatã uuneori, aa aabsenþei aa cceva eesenþial —— beatitudinea sstãrii aaurorale, ppacea iincreatului —— spaima ddevenirii, sspaima ffaþã dde ttimp ººi, ttotodatã, bucuria ddescoperirii ssemnelor pprin ccare aacel ceva aabsent mmãrturiseºte pprezenþa-ii pperpetuã, eternitatea ssa îîntr-oo llume îîn ccare ddomneºte înfricoºãtoarea dduratã, ffericirea dde aa sse aafla în aarmonie ccu aaceastã dduratã ººi ccu llumea.

Se rregãseºte lla fete căsătorite din Iași care cauta barbati din Reșița aacea dublã sspaimã ttrãitã îîn ssânul ttranzitoriului: sspaima Fiinþei, aa eeternitãþii ccare pplonjeazã îîn ttimp, ººi sspaima timpului ddinaintea ppropriei mmorþi, ddinaintea eeternizãrii sale. CCãci cceea cce vvede FFiinþa îîn ooglinda ttimpului trãit ee ppropria ddevenire, aadicã eeternitatea ssa ttrãitã printr-oo mmoarte ffãrã ssfârºit.

RR une ppeste tot! DDuratã ºi eeternitate amestecându-sse, fiecare mmãrturisind-oo pe ccealaltã. Dumnezeu îîn libertatea ssa absolutã ººi, ttotuºi, întemniþat ppe vvecie în eel îînsuºi.

IInfinitul ºi llimitarea ppropriei infinitãþi ººi îîn libertatea iinfinitã a llimitelor ssale. LLumea în ppotenþialitatea ºi mmaterialitatea ei iinfinite, rrealul îîn vvirtualitatea, ddar ººi îîn materialitatea ssa: FFiinþa.

Dar, rregãsindu-sse ppe ssine îîn ssinea uuniversului, poetul iiese ddin rrelativitatea ddeterminãrilor ssale. El sse uuitã ppe ssine, ccreatura, ppentru aa sse rregãsi ca FFiinþã. EEl îînceteazã dde aa ddeveni cca eexistenþã, pentru aa ddeveni cca ffiinþã. EEl sse îîmplineºte îîn ttimpul sacru, îîn eeternitate. AA sscãpa timpului îînseamnã aa eevada îîn ttimp, îîntr-uun aalt timp, ppe ccare ll-aam pputea nnumi TTimp ccu mmajusculã, înscris îîn ddurata ffãrã dduratã.

Cauta i in mod special pentru menaja Burgundia

MMetaforã dde ggeniu ccare ccuprinde marea ttainã aa vvieþuirii, ddubla ººi cconcomitenta contemporaneitate ccu ttimpul ººi ccu vveºnicia. TTainã pe ccare ppoeþii oo ººtiu ººi oo ppoartã îîn eei ppânã îîn cclipa în ccare ttrec, ddimpreunã ccu ffluturii, ppragul eeternitãþii. Al sseminþiei mmele ccel ddin uurmã ssunt. Pumn dde lluminã —— ttu, ppumn dde ppãmânt.