Romania, in dosarele CIA

Agen ia de intalnire 26

Conținutul

  Despre ARACIS Misiunea ARACIS Misiunea ARACIS este de a efectua evaluarea externă a calității educației oferite de instituțiile de învățământ superior și de alte organizații furnizoare de programe de studii specifice învățământului superior, care operează în România cu scopul de: atesta, pe baza standardelor de calitate, capacitatea organizațiilor furnizoare de educație de a satisface așteptările beneficiarilor; a contribui la dezvoltarea unei culturi instituționale a calității învățământului superior; a asigura protecția beneficiarilor direcți de programe de studiu de nivelul învățământului superior prin producerea și diseminarea de informații sistematice, coerente și credibile, public accesibile, despre calitatea educației; a propune Ministerului Educației strategii și politici de permanentă ameliorare a calității învățământului superior, în strânsă corelare cu învățământului preuniversitar.

  fata singura caut barbat in curtea de argeș

  Atribuţii în domeniul acreditării Elaborează periodic metodologia și standardele pentru diferitele tipuri de programe și furnizori de învăţământ superior, care se avizează de ME și se aprobă prin hotărâre a Guvernului Evaluează în temeiul standardelor și al metodologiei aprobate prin hotărâri ale Guvernului, la cerere sau din proprie inițiativă, și propune autorizarea, respectiv acreditarea furnizorilor de învățământ superior și a programelor de studii.

  Pe baza rapoartelor de acreditare, ME elaborează actele normative pentru înfiinţarea de structuri de învăţământ superior. Atribuții în asigurarea calității Formulează Agen ia de intalnire 26 revizuiește periodic, pe baza bunelor practici, standarde naționale de referință si indicatorii de performanță pentru evaluarea si asigurarea calității în învățământul superior; Colaborează cu ME și cu ARACIP în elaborarea și promovarea de politici și strategii de acțiune, pentru creșterea calității educației în România; Organizează anual consultări cu instituțiile de învățământ superior pentru a stabili prioritățile asigurării calității; Elaborează și face publice Noile site uri de intalnire 2021 proceduri de evaluare externă a calității educației; Încheie, cu instituții de învățământ din țară și din străinătate, contracte de prestări de servicii pentru evaluarea externă a calității programelor și furnizorilor de programe de educație specifice învățământului superior, precum și pentru evaluarea interinstituțională a programelor similare; Efectuează evaluarea calității unor programe și instituții de învățământ superior, la solicitarea Ministerului Educației.

  Site ul online de dating pentru adolescent

  Condițiile privind realizarea activității de evaluare se stabilesc prin contract; Face publice rezultatele evaluărilor externe; Publică manuale, ghiduri, lucrări de sinteză a bunelor practici de evaluare și asigurare a calității; Elaborează periodic, la fiecare trei ani, analize de sistem asupra calității învățământului superior din România; Colaborează cu agenții similare din alte țări pentru dezvoltarea și aplicarea de măsuri eficiente de îmbunătățire a calității programelor de învățământ superior; Elaborează Codul de etică profesională a experților ARACIS; Publică anual un raport privind propria activitate; Elaborează, o dată la trei ani, rapoarte de autoevaluare a calităţii propriei activităţi, în vederea pregătirii evaluării externe de către agenţii similare din alte ţări.